* الا ای یوسف زهرا کجایی

امید و دلبر جانها کجایی *

* همه روز و شب از هجرت غمینم

دگر کی می شود جانا بیایی *

* چه می شد ای امید عالمینم

ز پشت پرده غیبت درآیی *

* الاخورشید پنهانم کجایی

که مردم زین غم سرد جدایی *

* هزار آدینه من در انتظارم

کدامین جمعه آخر تو می آیی *