همایش شیرخوارگان-هیئت جوانان حضرت علی اصغر(ع)

 

همایش شیرخوارگان - سرآسیاب ملارد

 

همایش شیرخوارگان - سرآسیاب ملارد

 

همایش شیرخوارگان حسینی-هیئت جوانان حضرت علی اصغر(ع)-سرآسیاب ملارد