*اسامی اصحاب امام حسین(ع) وشهدای کربلا

 

1-انس بن حارث بن نبیه(ع) سلام الله علیه(از بزرگان صحابه رسول خدا (ص))

2-حبیب بن مظاهر سلام الله علیه(صحابه رسول خدا (ص) وازبزرگان اصحاب امام علی(ع))

3-مسلم بن عوسجه سلام الله علیه

4-قیس بن مسهر صیداوی سلام الله علیه

5-عمرو بن خالد اسدی صیداوی سلام الله علیه

6-سعد غلام عمرو بن خالد اسدی سلام الله علیه

7-موقع بن ثمامه اسدی سلام الله علیه(در کتاب لهوف آمده است ایشان در اسارت و یک سال پس از عاشورا   در نتیجه جراحات وارده به شهادت رسید)

8-سلیمان بن رزین سلام الله علیه(خدمتگزارامام) 

9-اسلم بن عمرو سلام الله علیه(خدمتگزار امام)

10-قارب بن عبدالله دئلی سلام الله علیه(خدمتگزار امام)

11-منجح بن سهم سلام الله علیه(از غلامان امام حسن مجتبی(ع))

12-سعد بن حارث سلام الله علیه از(خدمتگزاران امام علی(ع))

13-نصر بن ابی نیرز سلام الله علیه از(خدمتگزاران)

14-حارث بن بنهان سلام الله علیه از(خدمتگزاران حضرت علی امام حسن وامام حسین(ع))

15-ابوثمامه عمروصا ئدی سلام الله علیه(از اصحاب بزرگ امام علی(ع))

16-بریربن خضیرهمدانی مشرقی سلام الله علیه(از اصحاب امیرمومنان(ع) وازقاریان برجسته )

17-عابس بن ابی شبیب شاکری سلام الله علیه(اززهاد زمانه)

18-شوذب بن عبدالله همدانی شاکری(ع)(ازاصحاب وحاملان علم علی(ع))

19-حنظلة بن اسعد شبامی سلام الله علیه

20-سیف بن حرث بن سریع بن جابر همدانی سلام الله علیه

21-مالک بن عبدالله بن سریع بن جابر همدانی سلام الله علیه

22-شبیب(غلام حرث بن سریع)

23-عمار بن سلامة بن عبدالله دالانی سلام الله علیه(ازاصحاب رسول خداوامیرمومنان(ع))

24-عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی سلام الله علیه(از تابعین)

25-حبش بن قیس نهمی سلام الله علیه(ازاصحاب رسول خدا(ع))

26-زیاد بن عریب بن حنظلة بن دارم سلام الله علیه(ازاصحاب رسول خدا(ص))

27-سواربن منعم بن حابس سلام الله علیه(درکتاب لهوف آمده است در اسارت و شش ماه پس از عاشورا بر اثرجراحات وارده به شهادت رسید)

28-عمروبن عبدالله جندعی سلام الله علیه

29-هانی بن عروه سلام الله علیه(در کتاب لهوف آمده است ازاصحاب بزرگ علی(ع)که همراه مسلم در کوفه به شهادت رسید)

30-جنادة بن حرث مذجحی مرادی سلام الله علیه(از اصحاب بزرگ امام علی(ع))

31-واضح غلام ترک حرث مذحجی سلام الله علیه(از قاریان قرآن)

32-مجمع بن عبدالله عائذی سلام الله علیه(از اصحاب رسول خدا(ص))

33-عائذ بن مجمع بن عبدالله سلام الله علیه(از اصحاب امام علی(ع))

34-نافع بن هلال جملی سلام الله علیه(از اصحاب خاص امیرمومنان(ع))

35-حجاج بن مسروق بن جعف سلام الله علیه(از اصحاب امام علی(ع))

36-یزید بن مغفل بن جعف سلام الله علیه(از اصحاب امام علی(ع))

37-عمروبن قرظة الانصاری سلام الله علیه(از اصحاب امام علی(ع))

38-عبدالرحمن بن عبدالرب انصاری سلام الله علیه(از اصحاب خاص امام علی(ع))

39-نعیم بن عجلان انصاری خزرجی سلام الله علیه(از اصحاب خاص امام علی(ع))

40-جنادة بن کعب بن حارث انصاری سلام الله علیه

41-عمربن جنادة بن کعب انصاری سلام الله علیه

42-سعد بن حرث انصاری عجلانی سلام الله علیه(در کتاب لهوف آمده است پس از شنیدن استغاثه امام توبه کرد ودر دفاع از امام به شهادت رسید)

43-ابوالحتوف بن حرث انصاری عجلانی سلام الله علیه( پس از شنیدن استغاثه امام توبه کرد و در دفاع از امام به شهادت رسید)

44-زهیربن قین بن قیس انصاری سلام الله علیه

45-سلمان بن مضارب بن قیس انماری سلام الله علیه

46-سوید بن عمروبن المطاع انماری سلام الله علیه

47-عبدالله بن بشر خثعی سلام الله علیه

48-یزید بن زیاد بن مهاصر-ابوالشعشاءکندی سلام الله علیه

49-حارث بن امرء القیس سلام الله علیه(در کتاب لهوف آمده است وقتی که جنگ قطعی شد از سپاه عمرسعد به سپاه امام ملحق شد)

50-زاهربن عمروکندی سلام الله علیه

51-بشربن عمروبن احدوث حضرمی سلام الله علیه

52-جندب بن حجیر کندی سلام الله علیه(ازاصحاب امام علی(ع))

53-عبدالله بن عروة بن حراق غفاری سلام الله علیه

54-عبدالرحمان بن عروة بن حراق غفاری سلام الله علیه

55-جون غلام ابوذر غفاری سلام الله علیه(همواره در کنار اهل بیت(ع)بود)

56-عبدالله بن عمیر کلبی سلام الله علیه

57-عبدالاعلی بن یزید کلبی سلام الله علیه

58-سالم بن عمرو غلام بنی مدینه کلبی سلام الله علیه

59-مسلم بن کثیر اعرج ازدی سلام الله علیه(از اصحاب امام علی(ع))

60-رافع بن عبیدالله سلام الله علیه

61-قسم بن حبیب بن ابی بشرازدی سلام الله علیه

62-زهیربن سلیم ازدی سلام الله علیه( پس از قطعی شدن جنگ از سپاه عمرسعد به سپاه امام(ع) ملحق شد)

63-نعمان بن عمروازدی رابسی سلام الله علیه(ازاصحاب امام علی(ع))

64-خلاس بن عمروازدی رابسی سلام الله علیه(از اصحاب امام علی(ع))

65-عمارة بن صلخب ازدی سلام الله علیه(درحمایت ازمسلم درکوفه به شهادت رسید)

66-یزید بن ثبیط عبدی بصری سلام الله علیه

67-عبدالله بن یزید بن ثبیط  سلام الله علیه

68-عبیدالله بن یزید بن ثبیط  سلام الله علیه

69-عامر بن مسلم عبدی بصری سلام الله علیه

70-سالم غلام عامربن مسلم سلام الله علیه

71-سیف بن مالک عبدی بصری سلام الله علیه

72-ادهم بن امیه عبدی بصری سلام الله علیه

73-جابربن حجاج سلام الله علیه

74-مسعود بن حجاج تمیمی سلام الله علیه( قبل از آغاز درگیری از سپاه عمرسعد به سپاه امام(ع) ملحق شد)

75-عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج تمیمی سلام الله علیه(قبل از آغاز درگیری از سپاه عمرسعد به سپاه امام(ع) ملحق شد)

76-بکربن حی بن تیم الله بن ثعلبه تیمی سلام الله علیه(قبل از آغاز درگیری از سپاه عمرسعد به سپاه امام(ع) ملحق شد)

77-جوین بن مالک بن قیس سلام الله علیه(پیش از شروع جنگ شبانه از سپاه عمرسعد به سپاه امام پیوست)

78-عمربن ضبیعة بن قیس سلام الله علیه(با عمرسعد به کربلا آمد اما توبه کرد وبه یاران امام ملحق شد)

79-حباب بن عامر بن کعب سلام الله علیه

80-عمار بن حسان طای سلام الله علیه( پدرش در جنگ صفین به شهادت رسید)

81-امیة بن سعد طای سلام الله علیه(از اصحاب امام علی(ع))

82-ضرغام بن مالک تغلبی سلام الله علیه

83-کنانة بن عتیق تغلبی سلام الله علیه

84-فاسط بن زهیر بن حرث تغلبی(از اصحاب امام(ع))

85-مقسط بن زهیر بن حرث(از اصحاب امام علی(ع))

86-کردوس بن زهیر بن حرث(از اصحاب امام علی(ع))

87-مجمع بن زیاد بن عمر جهنمی سلام الله علیه

88-عباد بن مهاجر بن ابی المهاجر جهنی سلام الله علیه

89-عقیبة بن صلت جهنی سلام الله علیه

90-حرب بن یزید ریاحی سلام الله علیه

91-حجاج بن بدر تمیمی سعدی سلام الله علیه

92-جبلة بن علی شیبانی سلام الله علیه

93-قعنب بن عمر نمری سلام الله علیه

94-سعید بن عبدالله حنفی سلام الله علیه